Trang chủ PHẦN MỀMMicrosoft Office [Download] Microsoft Office 2019 Pro Plus | Hướng dẫn cài đặt + Active Full

[Download] Microsoft Office 2019 Pro Plus | Hướng dẫn cài đặt + Active Full

Đăng bởi Chiến Binh IT
0 Bình luận 3241 Lượt xem

Microsoft Office 2019 Professional Plus | Phần mềm văn phòng mới nhất hiện nay bao gồm các ứng dụng : Word, Excel, PowerPoint, Project, Outlook, Access, Publisher, Visio.

* Có gì mới trong phiên bản Office 2019 này ?

  • Nâng cấp tính năng đám mây.
  • Cải tiến giao diện nhằm dễ sử dụng hơn với người không chuyên.
  • Thêm tính năng vẽ tự do bằng bút chì.
  • Thêm các dạng công thức biểu đồ mới trong Word và Excel.
  • Thêm tính năng phân tích dữ liệu vào trong Excel
  • Thêm tính năng đưa mô hình nhân vật 3D và các hiệu ứng chuyển slide vào Powerpoint.
  • Hỗ trợ nhiều định dạng video hơn.
  • Nâng cao khả năng nén video nhằm giảm dung lượng.
  • Nâng cấp độ ổn định.
  • Cải tiến bảo mật.

* Download Microsoft Office 2019 Full Active ?

* Hướng dẫn cài đặt & Active phần mềm

1. Hướng dẫn cài đặt:

2. Hướng dẫn Active:

Bước 1: Mở CMD lên chạy với quyền “Run as administrator

Bước 2: Copy đoạn Code sau dán vào CMD:

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL"
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x")
%cmd% /unpkey:8MBCX >nul 2>&1
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.

Sau khi chạy xong là các bạn chiến bình thường (cứ 6 tháng ta lại làm Active lại 1 lần nhé)


BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÌNH LUẬN (CÂU HỎI THẮC MẮC)